Tulip wood Endron MT 108-25

Liriodendron Tulipifera - European Wood