Tulipier Endron MT108-25

Liriodendron Tulipifera - Bois d'Europe